دسترسی نوشتن
نسخه پی اچ پی: 7.2.34
پایگاه داده
پیکربندی / کانفینگ
آپلود فایل 50M :حداکثر حجم پست
50M :حداکثر حجم آپلود فایل
براي وصل شدن اپراتور هاي پشتيبان کافي است
آدرس زير را براي تنظيمات سرور استفاده نماييد

پيش نيازها
توافقنامه مجوز
حساب کاربري مدير
تنظيمات
پايگاه داده
فايل کانفينگ


فارسی و راست چین شده توسط - لایوزیلا و کایاکو فارسی

نسخه 1400